Charleston, South Carolina Zip code

Charleston, South Carolina has 23 Zip codes. The Zip codes are 29401, 29402, 29403, 29404, 29405, 29406, 29407, 29409, 29410, 29412, 29413, 29414, 29415, 29416, 29417, 29418, 29419, 29420, 29422, 29423, 29424, 29425, and 29492..

"The Zip code (Post Code) for Charleston, South Carolina, USA: 29401, 29402, 29403, 29404, 29405, 29406, 29407, 29409, 29410, 29412, 29413, 29414, 29415, 29416, 29417, 29418, 29419, 29420, 29422, 29423, 29424, 29425, and 29492" is tagged with:
USPS Zip code South Carolina(U.S. state)

More US Zip code Facts:
fasteri.com