Romania Time Zone

Time zone of Romania is UTC+02:00.

"Time Zone of Romania: UTC+02:00" is tagged with:
country time zone Romania

More Time Zone Facts:
fasteri.com