Namibia Time Zone

Time zone of Namibia is UTC+02:00.

"Time Zone of Namibia: UTC+02:00" is tagged with:
country time zone Namibia

More Time Zone Facts:
fasteri.com