Bahrain Time Zone

Time zone of Bahrain is UTC+03:00.

"Time Zone of Bahrain: UTC+03:00" is tagged with:
country time zone Bahrain

More Time Zone Facts:
fasteri.com